DICLAIMER

Successin1day is een merk van Exellior.

GEEN AANSPRAKELIJK VOOR USER-CONTENT EN GEBRUIKMAKING VAN DE WEBSITE

Materiaal, informatie en meningsuitingen (die ook user-content kunnen insluiten), ook in forums verkrijgbaar en/of tot uitdrukking gebracht (of via andere middelen van toegang tot user-content), zijn niet bij wijze van noodzakelijkheid van Exellior of van aan Exellior verbonden rechtssubjecten (of van zulke die door deze goedgekeurd worden). De gehele user-content is slechts als meningsuiting en niet als voorstelling van feiten op te vatten.

De user-content omvat artikelen, film- en fotomateriaal, en andere content die niet oorspronkelijk door Exellior maar door derde partijen is gecreëerd en gebruikt wordt als voorbeeld, uitdrukking of mening. Alle user-content en/of voorzieningen, die u verkrijgt of waarvan u gebruik maakt, of die u via gebruikmaking van deze website overdraagt, met inbegrip van gebruikmaking van alle forums, is uitsluitend van uw oordeel afhankelijk en gebeurt op uw risico.

Voor alle user-content geldt de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in deze voorwaarden vervat. Veiligheid van deze website en van de user-content kan niet worden gegarandeerd. U bent zich ervan bewust, dat bij het prijsgeven van persoonlijk of andere informatie online – bijvoorbeeld op message boards, chat rooms en andere forums – die informatie door onbekende derde partijen geregistreerd en gebruikt kan worden.

Weliswaar spant Exellior zich op economisch redelijke wijze in om informatie van persoonlijk aard alsmede uw privacy te beschermen, toch kan Exellior niet instaan voor de veiligheid van alle informatie die door u online geplaatst wordt. Het prijsgeven van dergelijke informatie door u gebeurt op eigen risico. Met uitzondering van persoonlijke informatie, die door de user voor het doel van registratie of opening of actualisering van zijn account wordt doorgegeven (voor bescherming van uw privacy zal Exellior zich op economisch redelijke wijze inspannen), is Exellior niet aansprakelijk voor user-content (en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking daartoe uitdrukkelijk uit), die voor een bepaald domein van de website overgedragen wordt, dat als beschermd, privé-domein of domein van de website met beperkte toegang kenbaar is (of als zulks wordt begrepen), en dat voor andere personen dan de user, die de user-content heeft doorgegeven, toegankelijk is.

Exellior is eveneens niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van user-content (en sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking daartoe uit), die voor een domein werd doorgegeven, die als public area van zo’n website getypeerd werd, of voor andere forums, waar andere users dan de user die de user-content heeft doorgegeven, toegang kunnen nemen.

Exellior is niet verplicht om in geschillen te interveniëren, die eventueel tussen u en andere users ontstaan, of in gevallen waar u samen met andere users als partij optreedt, of die op deze website betrekking hebben of op ieder denkbare manier met deze verband houden. Exellior sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot fouten, virussen, smaad, belediging of onjuistheid in alle user-content, al dan niet voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen van auteursrecht, bescherming van de goede naam, bescherming van de privacy of anderszins, of in verband met verboden user-content of andere user-content. Exellior sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot niet geoorloofd gebruik van user-content (door andere users) uit en Exellior sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot user-content uit, die verband houdt met inbreuk op alle mogelijke auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een ander user of een ander persoon.

De user is alleen aansprakelijk voor de gehele schade waaronder geschillen en incidenten zoals hierboven beschreven (met insluiting van website-content) die voortvloeien uit gebruikmaking van de site of (het doorgeven) van alle user-content en verbonden transacties of gebeurtenissen. Exellior sluit elke aansprakelijkheid uit voor niet geoorloofde toegang tot de account van een user of het automatische doorsturen van mededelingen en/of storingen (die door virussen of op een andere manier worden veroorzaakt) aan personen, wiens gegevens door een user voor het doel van opname in een online adresboek werden doorgegeven, dat via deze website beschikbaar is.

Aansprakelijkheidsuitsluiting en -beperking binnen deze voorwaarden geldt onafhankelijk van de vraag of deze aansprakelijkheid op grond van contractbreuk, een onrechtmatige daad (met insluiting van nalatigheid en smaad), strikte aansprakelijkheid, schending van garantieplichten of op grond van welke andere rechtsgrond dan ook wordt ingeroepen.

PRIVACY VERKLARING

Exellior gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan wij die informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Exellior verwerkt persoonsgegevens om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

Als wij persoonsgegevens verwerken doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons eigen privacy beleid. De basisbeginselen van ons privacy beleid zijn:

 • wij vertellen altijd wat wij doen met de gegevens zodat u uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen;
 • uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, bijvoorbeeld een training, andere opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie, marketing e.d.;
 • wij bewaren uw persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel wettelijk verplicht is;
 • wij gebruiken, verzamelen en bewaren niet meer gegevens dan wij van u nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en doen dit alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken
 • wij gebruiken uw gegevens alleen voor zover daarvoor een wettelijke grond bestaat;
 • wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u onder ons hebben;
 • uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen;
 • indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de volgende situaties kunt u bij ons een verzoek indienen:

 1. indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 2. indien u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen;
 3. indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen;
 4. indien u wilt dat wij uw persoonsgegevens beperkt verwerken;
 5. indien u bezwaar wenst te maken.

U kunt dit verzoek indienen via het e-mailadres info@exellior.com of via het postadres:

Exellior B.V.
Willemsplein 2,
5211 AK Den Bosch
Nederland

Welke persoonsgegevens verwerkt Exellior?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens middels deze website:

 • voornaam,
 • achternaam
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • en eventuele verdere informatie ingegeven in de vrije velden

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van Exellior. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website(s) plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

https://successin1day.com

Op de betreffende website(s) kunt u – indien van toepassing – toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Exellior website en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie     Opslagperiode      Doel

_gat        1 minuut                 Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

_gid        24 uur                     Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

_ga          2 jaar                     Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Exellior maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Exellior website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Exellior inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Exellior website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Exellior website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Exellior website optimaal werkt.

Exellior verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens kunnen via cookies in het webanalyse systeem worden opgeslagen:

 • het IP-adres,
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser),
 • de resolutie van uw computerscherm,
 • vanaf welke pagina u op de Exellior website bent gekomen,
 • wanneer en hoe lang u de Exellior website bezoekt of gebruikt,
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Exellior website,
 • welke pagina’s u bezoekt op de Exellior website.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2020.

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Kom je er niet uit of wil je advies bij het reserveren van een training? Je kunt via de onderstaande manieren contact met ons zoeken. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur.

De Trainingscategorieën Bekijk trainingsaanbod

Online trainingen

Manage yourself

Geef jij wel eens een presentatie of workshop, maar lukt het niet goed om met powerpoint de aandacht van je publiek vast te houden?

Manage your team

Als manager wil je mensen in beweging krijgen. Wat als je mensen om je heen verzamelt die op (deel)gebieden beter zijn dan jijzelf? En het je lukt om hen in hun kracht te zetten heb jij meer tijd en ruimte om je bezig te houden met dat wat er eigenlijk van jou verwacht wordt.

Manage your customer

Hard, zacht, met wederzijds respect? Wat is op welk moment de beste tactiek, waarmee haal jij het beste resultaat? Of je verkoopt of inkoopt een goede onderhandeling is altijd noodzakelijk.