Slide background

"Keep it short, simple
and Successful''

Algemene voorwaarden

 

LEVERINGSVOORWAARDEN  SUCCESSIN1DAY.

 

Inschrijvingen voor trainingen: De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geboekt. In verband met de effectiviteit bestaan de groepen uit maximaal 10 personen. Inschrijvingen voor trainingen kunnen online per aanmeldingsformulier inclusief betaling via betaalmodule. Na een aanmelding bevestigt Successin1day binnen 7 dagen deze per mail.

 

Uitnodigingen aan de deelnemers:

Uitnodigingen aan de deelnemers worden, voor zover mogelijk, uiterlijk 2 weken voor aanvang van een training verzonden.

 

Trainingstijden:

De trainingsdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Facturering en betaling:

Het factuurbedrag wordt verhoogd met de verschuldigde B.T.W. Het totale factuurbedrag dient direct na inschrijving per betaalmodule te worden voldaan waarmee de inschrijving gegarandeerd is. In alle gevallen gelden uitdrukkelijk de betalingscondities van Successin1day. Indien het honorarium niet voldaan is binnen de overeengestemde termijn houdt Successin1day zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Wijzigingen:

Successin1day streeft ernaar geplande trainingen op de gestelde data uit te voeren. Successin1day behoudt zich het recht voor een geplande training te annuleren of te verzetten als er minder dan 7 deelnemers ingeschreven zijn. In dit geval wordt de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training geïnformeerd.

Successin1day behoudt zich het recht voor deelnemers de toegang tot de training te ontzeggen indien betaling van de training geannuleerd is, bij gebrek aan voorbereiding of andere gegronde redenen.

 

Bescherming van rechten:

Successin1day behoudt zich alle rechten voor van intellectuele eigendommen met betrekking tot de door Successin1day verschafte leermiddelen. Deelnemers en opdrachtgever zijn niet gerechtigd trainingsmateriaal commercieel te exploiteren.

 

Annulering training:

Annulering is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de trainingsdag.

 

Kosten van annulering voor deelname aan de trainingen:

  • Binnen 4 weken voor aanvang van de trainingsdag: 50% van het honorarium
  • Niet verschijnen: 100% van het honorarium

 

Kosten van verzetten van deelname aan open trainingen:

  • Deelname verzetten naar een latere c.q. andere training is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de training.

 

Kosten van vervangen van deelnemer aan de trainingen:

  • Vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer met een soortgelijke functie na overleg met Successin1day is kosteloos en kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de training.

 

Kosten van annulering van interne groepstrainingen:

  • Binnen 6 weken voor aanvang van de trainingsdag: 50% van het honorarium. Binnen 4 weken 75% en binnen 2 weken 100%.

 

Kosten van vervangen van deelnemer aan interne trainingen:

  • Vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer met een soortgelijke functie na overleg met Successin1day is kosteloos en kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de training.

 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Successin1day aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Successin1day worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Successin1day zijn verstrekt, heeft Successin1day het recht om geplande interne trainingsdag te verzetten. Hierbij gelden bovengenoemde annuleringsregelingen.

 

Aansprakelijkheid

Successin1day is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zowel persoonlijk als materieel, ontstaan in verband met een training of coaching activiteiten.

 

Klachtenprocedure

Uw klacht wordt binnen 24 uur vertrouwelijk in behandeling genomen en aan u bevestigd. Uw klacht wordt afgehandeld in uiterlijk twee weken. Wanneer er langere tijd nodig is voor o.a. onderzoek wordt u hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en zal u geïnformeerd worden over de verwachte datum van afhandeling. Bij een geschil zal Accountantskantoor Kostense & Partners te Almkerk een oordeel uitspreken. Dit oordeel is bindend voor Successin1day, eventuele consequenties worden per direct afgehandeld.  Uw klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de trainingdeelnemers worden door ons uitsluitend en alleen gebruikt voor het informeren van de deelnemers over de te volgen training en training inhoudelijke correspondentie. Deze gegevens worden door onze medewerkers vertrouwelijk behandeld, dit volgens de AVG wetgeving.

 

Indien trainingen op locatie vanwege overheidsmaatregelen niet mogelijk zijn, behoudt Successin1day zich het recht voor om de trainingen online te laten plaatsvinden.