Slide background

"Keep it short, simple
and Successful''

Disclaimer

GEEN AANSPRAKELIJK VOOR USER-CONTENT EN GEBRUIKMAKING VAN DE WEBSITE

Materiaal, informatie en meningsuitingen (die ook user-content kunnen insluiten), ook in forums verkrijgbaar en/of tot uitdrukking gebracht (of via andere middelen van toegang tot user-content), zijn niet bij wijze van noodzakelijkheid van SUCCESSIN1DAY of van aan SUCCESSIN1DAY verbonden rechtssubjecten (of van zulke die door deze goedgekeurd worden). De gehele user-content is slechts als meningsuiting en niet als voorstelling van feiten op te vatten. De user-content omvat artikelen, film- en fotomateriaal, en andere content die niet oorspronkelijk door SUCCESSIN1DAY maar door derde partijen is gecreëerd en gebruikt wordt als voorbeeld, uitdrukking of mening. Alle user-content en/of voorzieningen, die u verkrijgt of waarvan u gebruik maakt, of die u via gebruikmaking van deze website overdraagt, met inbegrip van gebruikmaking van alle forums, is uitsluitend van uw oordeel afhankelijk en gebeurt op uw risico. Voor alle user-content geldt de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in deze voorwaarden vervat. Veiligheid van deze website en van de user-content kan niet worden gegarandeerd. U bent zich ervan bewust, dat bij het prijsgeven van persoonlijk of andere informatie online – bijvoorbeeld op message boards, chat rooms en andere forums – die informatie door onbekende derde partijen geregistreerd en gebruikt kan worden. Weliswaar spant SUCCESSIN1DAY zich op economisch redelijke wijze in om informatie van persoonlijk aard alsmede uw privacy te beschermen, toch kan SUCCESSIN1DAY niet instaan voor de veiligheid van alle informatie die door u online geplaatst wordt. Het prijsgeven van dergelijke informatie door u gebeurt op eigen risico. Met uitzondering van persoonlijke informatie, die door de user voor het doel van registratie of opening of actualisering van zijn account wordt doorgegeven (voor bescherming van uw privacy zal SUCCESSIN1DAY zich op economisch redelijke wijze inspannen), is SUCCESSIN1DAY niet aansprakelijk voor user-content (en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking daartoe uitdrukkelijk uit), die voor een bepaald domein van de website overgedragen wordt, dat als beschermd, privé-domein of domein van de website met beperkte toegang kenbaar is (of als zulks wordt begrepen), en dat voor andere personen dan de user, die de user-content heeft doorgegeven, toegankelijk is. SUCCESSIN1DAY is eveneens niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van user-content (en sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking daartoe uit), die voor een domein werd doorgegeven, die als public area van zo’n website getypeerd werd, of voor andere forums, waar andere users dan de user die de user-content heeft doorgegeven, toegang kunnen nemen.

 

SUCCESSIN1DAY is niet verplicht om in geschillen te interveniëren, die eventueel tussen u en andere users ontstaan, of in gevallen waar u samen met andere users als partij optreedt, of die op deze website betrekking hebben of op ieder denkbare manier met deze verband houden. SUCCESSIN1DAY sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot fouten, virussen, smaad, belediging of onjuistheid in alle user-content, al dan niet voortvloeiend uit de wettelijke bepalingen van auteursrecht, bescherming van de goede naam, bescherming van de privacy of anderszins, of in verband met verboden user-content of andere user-content. SUCCESSIN1DAY sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot niet geoorloofd gebruik van user-content (door andere users) uit en SUCCESSIN1DAY sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot user-content uit, die verband houdt met inbreuk op alle mogelijke auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een ander user of een ander persoon.

 

De user is alleen aansprakelijk voor de gehele schade waaronder geschillen en incidenten zoals hierboven beschreven (met insluiting van website-content) die voortvloeien uit gebruikmaking van de site of (het doorgeven) van alle user-content en verbonden transacties of gebeurtenissen. SUCCESSIN1DAY sluit elke aansprakelijkheid uit voor niet geoorloofde toegang tot de account van een user of het automatische doorsturen van mededelingen en/of storingen (die door virussen of op een andere manier worden veroorzaakt) aan personen, wiens gegevens door een user voor het doel van opname in een online adresboek werden doorgegeven, dat via deze website beschikbaar is.

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting en -beperking binnen deze voorwaarden geldt onafhankelijk van de vraag of deze aansprakelijkheid op grond van contractbreuk, een onrechtmatige daad (met insluiting van nalatigheid en smaad), strikte aansprakelijkheid, schending van garantieplichten of op grond van welke andere rechtsgrond dan ook wordt ingeroepen.